Sabancı
Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Hadisperestlerin Kabullenemediği Hadisler

Hz. Ebubekir (ra) Peygamberimizin vefatından sonra halkı toplamış ve onlara şöyle demiştir: - “Sizler Allah'ın elçisinden ihtilaflı hadisler naklediyorsunuz. Bu durumda sizden sonrakiler daha büyük ihtilaflara düşecektir. Allah’ın elçisinden hiçbir hadis nakletmeyin. Sizden hadis nakletmenizi isteyenlere deyiniz ki: İşte Allah'ın Kitabı aramızda, onun helalini helal kılın, haramını haram görün.” (Zehebi, Tezkiratul Huffaz 1/3, Buhari 1.cilt)

İmam Ahmed İbn Hanbel der ki: Bize Yahya İbn İshak, Abdurrahman İbn Câbir'den nakletti ki; o, Abdullah İbn Amr'ın şöyle dediğini duydum demiştir: "Bir gün Hz. Peygamber bize veda edici gibi çıkarak dedi ki: Ben SİZİN ARANIZDA BULUNDUĞUM SÜRECE BENİ DİNLEYİN VE İTAAT EDİN. Ben sizin aranızdan götürüldüğüm zaman siz ALLAH'IN KİTABINA SARILIN. Onun helâl kıldığını helâl, haram kıldığını haram sayın." (İBN-İ KESİR, CİLT XII, S, 6551) ? "İbni Abbas ve Selman el-Farisi rivayet ediyor: Rasulullah (sav) buyurdular ki: - Helal, Allah Teâlâ hazretlerinin kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teâlâ hazretlerinin kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında bir şey buyurmadığı şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual külfetine girmeyiniz." [KS.5164 (Trimizi, Libas 6 (1726); İbni Mace, Etime 60 (3367)]

Hz. Ömer’in bir Sünen kitabı yazmayı düşündüğü ama daha sonra bundan vazgeçtiği bildirilmektedir. Gerekçesi ise şöyledir: - “Size bir sünen kitabından bahsetmiştim. Sonradan düşündüm ki, sizden önceki Ehli kitap, Kitabullah’tan başka kitaplar yazmışlar, o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını terk etmişlerdir. Ben, yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle örtmem/gölgelemem.” (Talat Koçyiğit, İbni Abdil Berr’in, Camiu Beyanil İlm ve Fadlih adlı eserinden nakletmektedir; Hadis Tarihi, Ank-2012, s. 42 ve Hadislerin Toplanması ve Yazı ile Tespiti, Konya-2007, s. 53). Oysaki gerçek hadis Allah Azze ve Cellenın Vahy ile Resullerine gönderdiği Allah sözü! Bu sözü Resul ağzı dili dudağı ile seslendirdi yazdı kuran oldu Kuranda 6236 Allah’ın vahyi olan hadis var, Delil Mürselat süresi 50, Casiye süresi 6: İşte bunlar, Bizim sana Hakk olarak anlattığımız Allah'ın ayetleridir. O halde Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Birde Nebi Muhammet As çarşıda pazarda sosyal hayatında vahy olmayan sözleri örnek; hurma arpa kaç para, atım kılıcım nerde, acıktım vs. her gün konuştuğu iletişim kurduğu vahy olmayan sözleri de hadis, ama vahiy olmadığı için din değil, Kuran gibi bağlayıcı değil!

Vahy olan hadisler ise Allah Azze ve Cellenin sözü hadisi; Resul Allah’ın sözü olan vahyi yani hadisini dili dudağı ile Dünyaya seslenen tebliğ eden yazılıp Kuran olan hadisler ki buda Kuran! Maide süresi 67 sana ineni vahyimi tebliğ et ! Hakka süresi 44 ayet geriği! Ey resul tebliğ ederken yazarken kendinden bu Kuranın içine bir kelime ekleseydin şah damarını keser koparırdık ayeti de açık. İmam Ahmed İbn Hanbel der ki: Bize Yahya İbn İshak, Abdurrahman İbn Câbir'den nakletti ki; o, Abdullah İbn Amr'ın şöyle dediğini duydum demiştir:

"Bir gün Hz. Peygamber bize veda edici gibi çıkarak dedi ki: Ben sizin aranızda bulunduğum sürece beni dinleyin ve itaat edin. Ben sizin aranızdan götürüldüğüm zaman siz Allah’ın kitabına sarılın. Onun helâl kıldığını helâl, haram kıldığını haram sayın." İBN-İ KESİR, CİLT XII, S, 6551). Şimdi hadisperestlerden ve Kuran yetmez diyenlerden bu çelişkiyi izah etmelerini bekliyoruz. Gerçek hadis Kurandaki 6236 ayetin tamamı hadis delil Mürselat süresi 50, Casiye süresi 6: İşte bunlar, Bizim sana Hakk olarak anlattığımız Allah'ın ayetleridir. O halde Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? ‎Tilke ayatullahi netluha aleyke bil Hakk, fe bi eyyi HADİSİN ba'dallahi ve ayatihi yu’minun. Allah Azze ve Celle kendi sözüne ayetine hadis diyor, Allah’ın her sözünü Resul Muhammet As dili dudağı ile seslendirdi tebliğ etti yazdı Kuran oldu.

Kuranı yazan Vahy kâtipleri varda neden hadis yazan kâtipler yok? Varsa hani yazdıkları hadis kitabı? Hadis ler rivayetler yaklaşık 300 yıl sonra Hz. Ömer’in fetih ettiği pers salsana devleti yani İran devleti Hz. Ömer’i de sevmeyen Bir imparatorluk olan İran bölgesinde yetişmiş Buhari Müslim trimizi, Davut vs. kişiler tarafından yazılan adına hadis âlimleri denilen kişilerin Peygambere dayandırdıkları kitaplar hiç Kuran gibi olur mu? Allah Nebiyi bile Kuranda yanlış yapınca uyarıyor Mücadele süresi ilk ayetlerinde, o kadın doğru sen hatalısın der, Tahrim süresi ilk 5 ayetinde sana helal kılınanı nasıl haram kılarsın gibi onlarca Nebinin uyarıldığı ayet var, hadis alimlerininde Çoğu itilaflı, birinin haram dediğine, diğerinin helal dediği onlarca konu var, fakat Kuranda yanlış hata yok çünkü hepsi Allah’ın sözler hadisleri olduğu için hata olmaz, bunun için Allah bu kitap yeterli, bu kurandan sorgulanacaksınız, bu kuran açık anlaşılır Allah’ın açıkladığı kitap Kuran, Resul ise Allah Azze ve Cellenin açıkladığı bu kurana önce kendi uydu, sonra size tebliğ etti diyor Hud süresi ilk üç ayetinde, başkalarının kulu olmamamız için Kuranı Allah kendi açıklamış, Araf süresi ilk üç ayetinde de bizlere Kuran ile öğüt verin! Kurandan öğüt vermeyen! Veli evliya diye ünvan verdiklerinize de uymayın diyende Allah Azze ve Celle.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar